Happy Birthday to Me

🎉Happy Boxing Day🎉
🎂Happy Birthday to Me🎂多謝媽媽喺boxing day生我出來,令年年生日都系紅日,返工吾駛請假😆生日同聖誕節永遠都系得一份禮物🎁嘅節儉又環保😆講下笑😂

💕生日蛋糕好靚,見到都開心!只要能夠同屋企人一齊慶祝,已經系一件好幸福嘅事💕

祝各位有個Happy Boxing Day!

留言